برچسب: software testing

  • اهمیت Software Testing در برنامه نویسی

    بلاگ لاراول

    اهمیت Software Testing در برنامه نویسی

    اهمیت Software Testing در برنامه نویسی - دنیایی که در آن هستیمپر از نرمافزارهایی است که ما خودمان را به شدت وابسته آنها هستیم. دنیایی پر از منطق، اعمال مبتنی بر ریاضی، الگوریتمها و چیزهای دیگری است که همگی براساس یکسری زبان برنام ...