• Serverless چیست؟

    Serverless چیست؟

    در این معماری، معیار اندازه‌گیری مدت زمانی است که function فانکشن مورد نظر در حال استفاده از منابع سرور است. در این معماری بحث بر سر این موضوع نیست که چه مقدار RAM یا CPU برای اجرای تابع مورد نظر نیاز است، بلکه فقط مدت ز ...
لاراول
فقط
خوش آمدید!
ایجاد حساب کاربری