معرفی متدهای جدید لاراول 5-5

معرفی متدهای جدید لاراول 5-5

متد Route::view

متد view نیاز شما فقط در جهت نمایش view برطرف می سازد. بجای اینکه استفاده در یک controller  یا closure شما می توانید یک URI با فراخوانی فایل view داشته باشید.

Route::view('/about', 'about.show');

همچنین می توانید از آرایه ها و متغیرهای تعریف شده در آن استفاده کنید.

Route::view('/about', 'pages.about', ['year' => date('Y')]);

متد Route::redirect

متد ریدایرکت جایگزین پاسخهای برگشت داده شده بجای تعریف  controller  یا closure جدید استفاده خواهد شد.

Route::redirect('/old-about', '/about');

نکته جالب توجه پارامتر سوم این route می باشد که بصورت پیشفرض در حالت 301  می باشد. این مقدار نشان دهنده نوع ریدارکت بکار رفته در route خواهد بود.

Route::redirect('/old-about', '/about', 307);

مطالب مشابه