در استفاده از foreach در Blade لاراول، می‌توانید از تابع ()chunk استفاده کنید و نتایج آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید.


برای مثال، فرض می‌کنیم شما دارای آرایه‌ای از 10 رکورد هستید و می‌خواهید آن‌ها را به صورت زیر نمایش دهید:

بخش اول

آیتم 1
آیتم 2
آیتم 3
آیتم 4
آیتم 5

بخش دوم

آیتم 6
آیتم 7
آیتم 8
آیتم 9
آیتم 10

به صورت معمول، می‌توانید از یک متغیر loop$ برای این کار استفاده کنید:

@foreach($items as $item)
  @if($loop->first or $loop->iteration % 5 == 0)
    <ul>
  @endif
  <li>
    Item {{ $loop->iteration }}
  </li>
  @if($loop->last == true or $loop->iteration % 5 == 0)
    </ul>
  @endif
@endforeach

اما روش بهتر برای انجام این کار استفاده از تابع ()chunk در حلقه ها است:

@foreach($items->chunk(5) as $chunk)
  <ul>
    @foreach($chunk as $item)
      Item {{ $loop->iteration }}
    @endforeach 
  </ul>
@endforeach

امیدوارم این آموزش مفید واقع شود. در صورت تمایل می توانید اطلاعات بیشتر در مورد متد ()chunk را در اینجا به دست آورید. 

لاراول
فقط
خوش آمدید!
ایجاد حساب کاربری