استفاده از aliases component و Include Aliases در قالب Blade لاراول

استفاده از aliases component و Include Aliases در قالب Blade لاراول

ایجاد aliases component در Blade لاراول

برای ایجاد aliases component ، لازم است که به صورت زیر، مسیر aliases component و نام آن را تعریف کنید و سپس کد زیر را به تابع boot در AppSrviceProvider اضافه کنید:

Blade::component('app.components.alert', 'alert');

پس از اینکه aliases component ایجاد شد، نحوه استفاده از آن در قالب Blade به صورت مثال زیر خواهد بود:

@alert(['type' => 'danger'])
    @slot('title')
        Forbidden
    @endslot

    You are not allowed to access this resource!
@endalert

{{-- Instead of --}}
@component('app.components.alert');
 ...
@endcomponent

 اولین مزیت قابل توجهی که استفاده از aliases component ایجاد می‌کند، این است که هر زمان نیاز داشتید مکان فایل کامپوننت را تغییر دهید، نیازی نیست که آن را در همه جا تغییر دهید. همچنین نیازی نیست که هر زمان از این کامپوننت‌ها استفاده می‌کنید، مکان آن را به خاطر داشته باشید. از سوی دیگر، برای فهمیدن اینکه چه کامپوننت‌هایی در پروژه وجود دارد، می‌توانید به سادگی و با استفاده از تابع AppServiceProvider::boot() ، آن را متوجه شوید.

Include Aliases  در  Blade لاراول

Include Aliases در Blade لاراول نسخه 5.6.5 ارائه شده و شبیه به aliases component است: 

@input(['type' => 'email'])

با در نظر گرفتن قالب بالا، include شبیه مثال زیر خواهد بود:

<input type="{{ $type ?? 'text' }}">

می‌توانید Include Aliases را به صورت زیر به قالب Blade خود اضافه کنید:

Blade::include('includes.input');

 می‌توانید پارامتر دیگری را به Aliases اضافه کنید که شامل توضیحاتی در مورد آن است:

{{-- What happens by default --}}
Blade::include('includes.input', 'input');

{{-- A custom include name --}}
Blade::include('includes.input', 'textinput');

مطالب مشابه